UA-73131864-1

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

За ползване на сайта KMSPORT.BG

Използвайки тази интернет старница се счита , че приемате и сте съгласни с описаните по-долу Общи условия за покупко-продажба. В случай , че не приемате Общите условия, моля не я използвайте.

Този документ съдържа Общи условия на договор за покупко-продажба онлайн между КАЕМЕКС ЕООД, ЕИК 203283986 с търговско наименование КМСПОРТ БГ с интернет магазин kmsport.bg, наричано по-долу за краткост „Продавач", от една страна и лицето, съгласило се с  Общи условия, наречено по-долу накратко Клиент, от друга във връзка с заявяването и закупуването на предлаганите чрез тази интернет страница /уебсайт- електронен магазин/ стоки от Продавача. 

Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет.
След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване (заявки за покупка) на предлаганите чрез интернет страницата стоки, счита се за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва. При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

 

1. Означения:

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

1.1. „Уебсайт/интернет страница" е обособено място в Интернет мрежата, достъпно чрез унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

1.2. „КАЕМЕКС" ЕООД е търговското дружество, със седалище, адрес на управление и кореспонденция в гр. София,жк. Обеля 2,бл.215,вх.В, e-mail: office@kmsport.bg, тел. 0883/344351
1.3. Този уебсайт за електронна търговия е съставна и обособена част виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента.

1.4. „Клиент" или "Потребител" е физическо лице над 18г. или юридическо лице, желаещо да закупи стоки от интернет страницата на Продавача и се е съгласило с настоящите Общи условия.
1.5. Производител е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара или се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.
1.6. „Опаковка" са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Клиента.
7. „Цена" е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.
1.8. „Случайно събитие" е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
1.9. „Електронна препратка" е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
1.10. „Информационна система /Система" е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.
1.11. „IP Адрес„ („IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
1.12. „Търговски съобщения" са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
1.13. „Злоумишлени действия" са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
1.14. „Интернет страница" е съставна и обособена част от уебсайт.
1.15. "ЗЗП" - Закон за защита на потребителите. Вижте го тук

1.16. "Вносител" - лице внесло стоката на територията на България.

1.17. "Стока" е всеки продукт или артикул предплаган в онлайн магазина ни

 

2. Промени в Общите условия

Доколкото предлаганите от Продавача стоки са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване на продуктовия каталог, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху условията за предлагането им, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Продавачът, като ги публикува в интернет страницата.
Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и Продавача, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по заявка за покупка на стока.

 

3. Публикуване на информация за стоките в тази интернет страница: Продавачът публикува на интернет страницата описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, както и цена за доставка, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, за правото на Клиента, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и за условията и начина за упражняването му, както и периода, за който направеното предложение и цена остават в сила. Продавачът не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката. Възможно е да бъде допусната случайна техническа грешка при публикуване на информацията и цените. Тогава продавачът може да откаже доставка и се задължава да върне заплатената от купувача сума, ако има такава.

 

4. Заявка за покупка: Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното извършване на следните действия: Определяне на вида и количеството на стоката и заявката на посочения телефон за заявки или форма за онлайн заявка. Даване на информацията за доставка (точен адрес, телефон, контактно лице/избиране на начин на плащане на продажната цена на стоката /по банков път, на място на посочените адреси или чрез наложен платеж при доставката от куриера/. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за Продавача не възниква задължение за нейното изпълнение. Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до електронната му пощенска кутия за кореспонденция. Поради голямото количество на стоките е възможно част от стоките да са неналични и изчерпани. В такъв случай продавачът при получено предварително плащане, връща получената сума. Заявката се приема на посочената електронна поща,телефон или форма за онлайн поръчка /Продавачът не гарантира, че няма да пропусне вашата заявка в електронната поща или запише грешна информация за поръчката/. Заявка за издаване на фактура се прави предварително. Указаните на тази интернет страница цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка и монтаж, тези разходи са опоменати отделно.

С цел информиране на клиента за правата му като потребител , който иска да закупи дадена стока от разстояние , без физически да я вижда , да я получи в даден срок , да я откаже като поръчка или пък да я върне обратно на Продавача по начина и реда установен в Общите условия съобазно нормативните разпоредби , kmsport.bg в качеството си на добър и лоялен търговец стриктно спазва Закона за защита на потребителите и се позовава на него, така че пълна информация относно него може да намерите тук.

 

5. Доставка : Наличната стока се доставя на посочения от Клиента адрес /до външната входна врата/ в срок до 3 работни дни. За неналични стоки се прави предваритело запитване до Продавача. Срокът за доставка е достатъчен според обстоятелствата. Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка. Фигурирането в сайта на дадена стока не значи задължително, че е налична. При покупка с карта или банков превод е добре да се направи запитване предварително дали стоката е налична. Виж още

 

6. Предаване на стоката: Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента. При уговорена доставка от Продавача, Продавача се задължава да предаде стоката до външния вход на обекта на Купувача, ако има достъп до него. При предаване на стоката Клиентът или третото лице подписват придружаващите я документи. И предварително се запознават с гаранционните условия от гаранционната карта преди да приемат стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Продавача се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

 

7. Плащането на стоката става:

Наложен платеж или Пощенски Паричен Превод (ППП) - в брой при доставка (при извършена доставка с куриер на ЕКОНТ не се издава касов бон според НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА)

Банков превод по сметка на ТЪРГОВЕЦА

Купи на кредит чрез:   БНП Париба

Цените, посочени на сайта са в български лева и се отнасят за 1 брой/чифт и не включват транспортиране и монтаж.

 

8. Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена.

Срокът за отказ е 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, адрес, номер на покупката, име на стоката и телефонен номер и за решението си да се откажете от договора с писмо, изпратено по електронната поща от имейла, от който е направена поръчката или с писмо по пощата. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ или да пратите онлайн изявление за отказ , но това не е задължително.

 

Формуляр, който може да ползвате за упражняване на отказ:

До КАЕМЕКС ЕООД (www.kmsport.bg)
................................................................................
/адрес, ЕИК
/|
настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

.......................................................... /описание на стоката/

.......................................................... /номер на поръчката/
Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/
.................................................................................../Име на потребителя/
Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/
...................                                                                             ..................................

/Дата/                                                                                                                   /Подпис на потребителя/

 


На основание ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в срок от 14 дена след доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:
Клиентът предварително писмено информира Продавача, на следния имейл адрес: office@kmsport.bg , че на основание ЗЗП се отказва от договора. Купувачът задължително посочва кога ще върне стоката и банкова сметка с титуляр купувача, на която да му бъде върната заплатената цена на стоката. Стоката може да бъде върната единствено на адрес София, жк. Обеля 2, бл.215, вх.В или на друг адрес, който се уточнява от Продавача след подадената заявка за връщане.
Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на купувача. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на Продавача, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от купувача. В случай, че купувач се възползва от правото си по ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените условия, Продавачът се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път в срок до 10 дни от връщането на стоката.

Заплатената от Клиента сума за стоката се връща след направен оглед и приемане на стоката от страна на Продавача.


Когато клиентът върне стоката на продавача и тя не отговаря на изискванията за връщане на стока , а именно – не е във вид , в който е била изпратена на клиента. Била е монтирана вече или употребявана. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката е махана или е нарушена цялостта на поставени от Продавача стикери. Липсват пакети или детайли от цялостния вид на стоката,

то тогава Продавачът има право:
- да не удовлетвори рекламацията и да не приеме стоката обратно
- да я приеме и задържи в складовата си база , като уведоми клиента за 5(пет) дневен срок , в който клиента да си я вземе обратно.
Продавачът не носи отговорност за съхранението на стоката в случай , че клиентът реши да не си я вземе обратно.


В случай , когато клиентът използва правото си на отказ от поръчка, по която е направено авансово плащане , с което е задействана поръчката към производител или вносител, то същия има право да поиска възстановяване на платеното от него авансово плащане. Тогава Продавачът има право да задържи 10% от сумата на поръчката ( приема се като Капаро ) и да върне на потребителя остатъка от сумата в десет дневен срок. Не се възстановяват допълнителни такси, като наложен платеж или такси за обработка. Връщането на стоката при отказ е за сметка на купувача. 

Стоки/услуги, за които клиентът няма право на отказ:
 •    при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца доставката на Стоки;
•    при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
•    при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания, т.е. при доставката на Стоки, изработени по поръчка на Клиента;
•    при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
•    при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
•    при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
•    при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

 

9. Преглед на стоката, рекламации и гаранция:


9.1  При доставяне на закупената стока, Купувачът има възможност за преглед и констатиране на недостатъци. В случай, че Купувачът не е удовлетворен от получената стока, има възможност да откаже доставката й, като в този случай следва да заплати на доставящия куриер цената на доставката в двете посоки, съгласно Ценоразписа на куриера. 

9.2 Купувачът има право да се откаже от закупената стока, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да дължи каквито и да било разходи, с изкл. на разходи за доставка в двете посоки различни от предложението от Продавача, в 14-дневен срок от получаване на стоката. В този случай Продавачът възстановява на Купувача всички заплатени от него суми, с изключение на разходите за доставка в двете посоки, ако същите са различни от предложението от Продавача, в 14-дневен срок от датата, на която е получено уведомлението за отказ. Отказът следва да се направи недвусмислено по имейл или поща или съгласно Приложение № 1 към настоящите ОУ, което се изпраща сканирано на Продавача или на хартиен носител по поща. Правото на отказ на Купувача не се отнася за стоки, изработени съобразно изискванията на Купувача или по негова индивидуална поръчка. Правото на отказ по тази точка се отнася единствено за Купувачи потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите и не се отнася за Купувачи физически или юридически лица, които закупуват продукти от Продавача с цел използването им в своята търговска или професионална дейност

9.3  В случай, че Купувачът се откаже от сключения договор в срока по т. 14, той следва да върне стоката не по-късно от 14-дни след деня, в който последният е уведомил Продавача за връщането или отказа си от сключения договор, с ненарушена цялост, напълно окомплектована заедно с всички придружаващи документи, аксесоари и подаръци, без каквито и да било външни или вътрешни дефекти. Купувачът следва да върне стоката на адрес предварително уточнен с продавача.

Рекламации се извършват съгласно Закона за защита на потребителите и могат да бъдат предявявани на тел. 0883344351  от Понеделник до Петък от 10 – 17 часа и или на ел. поща:office@kmsport.bg 

9.4  „Стандартна гаранция“ е предоставената от Продавача гаранция на стоки за срок от 2 години от покупката.

Продавачът не поема гаранционно обслужване при: използване и/или съхранение на стоката небрежно или неправилно, или не по предназначение; неизпълнение на указанията на приложения към стоката етикет, ако има такъв; умишлено въздействие върху стоката с цел нанасяне на щети от Купувача или други лица; корекции върху стоката по какъвто и да било начин; повреди, предизвикани от природни бедствия, метеорологични условия и друга непреодолима сила; повреда вследствие на транспортиране от неупълномощени лица, както и при обикновено износване.

При рекламация Купувачът задължително представя документи, удостоверяващи покупката –  разписка за платен пощенски паричен превод,касова бележка, фактура, стокова разписка, или гаранционна карта.

Продавачът не носи отговорност за пропуснати ползи в следствие на дефекти по стоката.

 

 

10. Права и задължения на Продавача: да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка стока след плащането й; да достави в срок заявената за покупка стока /освен ако няма основателна причина и бъде възпрепятстван да направи това/; да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения; Продавача има право: да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Продавача. Продавача си запазва правото да поставя електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Продавача и в клиентския профил Клиента. да изпраща непоискани търговски съобщения до Клиента с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. Продавача няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и него, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. Продавача не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на Продавача (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

 

Ограничаване на отговорността: Продавачът полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата. Продавачът не носи отговорност за не предоставяне на достъп до магазина, както и за не обработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола му. Продавачът не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Продавача. Продавачът не носи отговорност, ако Купувачът не е изчистил кеша от браузера си и види неактуална информация. Доколкото Продавачът не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Клиента стоки, Продавачът не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества. Продавача не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством Продавача. Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в Продавача и в клиентския профил на Клиента електронни препратки и рекламни банери, Продавачът не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. Продавачът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.
Продавачът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Клиентът използва магазина.

 

11. Клиентът се задължава: да посочи точен и валиден телефон, име, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция; да плати цената на заявената от него стока; да заплати разходите по доставката /освен ако не е упоменато изрично друго/; да получи стоката; да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не нарушава чужди имуществени или не имуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно Продавача за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Клиенти да използват магазина, както и да не използва магазина по начин, предизвикващ отказ от услугите да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в интернет страницата и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия. При неспазване на задълженията по предходната алинея Продавача има право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Клиента. В тези случаи, Продавачът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение. При получаване на стока , проверете съдържанието на пакета за съответствия на изпратената стока с подадената заявка .

В случай ,че купувачът реши да се откаже от поръчката ,след като вече я е потвърдил по телефона и пратката е изпратена ,той се задължава да заплати куриерските разходи в двете посоки! 
При получаване на стоката при констатирани нарушения във външния й вид Купувачът трябва да се обърне към куриера , който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката и разходите за повредената стока се покриват от куриера. В противен случай при по-късна рекламация от страна на Купувача за липси или нарушена цялост на уреда, се счита, че те са по вина на купувача.

 

12. Лични данни: 

  ТЪРГОВЕЦА  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. 

Търговецът защитава личните данни на Ползвателите, станали известни при попълване на електронната форма за подаване на поръчка за покупка. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Търговецът може да използва личните данни на Ползвателите единствено и само за целите, предвидени в договора - приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Ползвателите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Търговецът гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен при наличието на изрично писмено съгласие на Клиента или, ако информацията се изисква от компетентен държавен орган в рамките на правомощията му по закон.